Боравак „Наша  бајка“ је  настао  из  потребе  родитеља  да  деца  квалитетно  и  садржајно  проведу  радни  дан  поред  обавезног  наставног  дана  у  школи.

У  времену  и окружењу  у  којем  живе  наша  деца, потребне  су  им  идеје  и  начин  да  уреде  свет  у  себи  и  око  себе, као  и  да  успешно  обављају  свакодневне  обавезе  учења  и  овладају  животним  вештинама.

Циљ нам је да код деце поспешимо:

  • развој вишеструких способности (језичке, логичко-математичке, телесно- кинестетичке, просторно-визуелне, интерперсоналне, интраперсоналне…)
  • развој дивергентних способности и маште кроз стваралачке активности и задатке отвореног типа.

Методе које користимо су: игра, индивидуални рад, рад у пару, учење на очигледним примерима, искуствено учење и истраживачки рад.